Hälsoundersökning företag

Quality Care erbjuder hälsoundersökning för företag i syfte att förebygga och upptäcka sjukdomar genom en regelbunden hälsoundersökning på företagets ledningsgrupp, beslutsfattare och medarbetare.

På Quality Care har vi över 15 års erfarenhet av högkvalitativ företagsvård där vi tagit fram kompletta tjänster för företagshälsan. Det går även att specialanpassa vårt utbud av tjänster utefter ditt företags budget och behov.

Vi vet hur viktigt det är med en hög hälsonivå hos de anställda på ett företag. Därför har vi på Quality Care som målsättning med våra kunder att arbeta strategiskt efter att bibehålla och öka den allmänna hälsonivån hos företaget.

På så sätt kan vi bidra till ett hälsosammare liv bland de anställda som i sin tur skapar ett lönsamt och välmående företag.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon, mail eller besöka våra lokaler direkt i Stockholm på riddargatan 16.

Därför ska du ha hälsoundersökning på företaget

Att ha regelbundna hälsoundersökningar kommer hjälpa att förebygga sjukdomar och ohälsa bland de anställda på företaget.

Med en återkommande hälsoundersökning på företaget blir det enklare att upptäcka och förebygga till exempel:

 • Sjukdomstecken i ett tidigt stadie
 • Riskfaktorer hos den anställdes livsstil
 • Psykisk ohälsa
 • Hjärt och kärlsjukdomar
 • Avvikanden värden som kan tyda på cancer 
 • Diabetes typ 2

Som företagare kommer alltid ohälsa ha en direkt ekonomiskt påverkan genom t.ex. inkomstbortfall och sjukskrivning.

Utöver en direkt ekonomisk påverkan kan ohälsa bland medarbetare, beslutsfattare och ledningsgrupp leda till sämre motivation, lägre effektivitet, stress och lägre lojalitet mot arbetsgivaren.

Genom att erbjuda en professionell och omfattande hälsoundersökning på företaget kommer det ge ett seriöst och omhändertagande intryck gentemot de anställda och framförallt, upptäcka och behandla hälsoproblem som uppdagas i ett tidigt stadie.

Företagshälsovård

Hälsoundersökning företag Stockholm

Quality Cares avancerade hälsoundersökningar för företag utförs i Stockholm på Riddargatan 16. Genom att erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar kan sjukdomar och hälsoproblem upptäckas tidigt vilket gör det lättare att sätta in rätt behandling i tid.

Åren mellan 40 till 50 rekommenderar vi en hälsoundersökning var tredje eller vartannat år. Är du över 50 är vårt råd att göra en hälsoundersökning per år.

Sker hälsokontrollen regelbundet kan vi enkelt jämföra nya värden med tidigare för på ett snabbt och effektivt sätt upptäcka avvikelser som kan ge indikationer på sjukdom eller övriga hälsoproblem.

Vad sker om vi hittar något?

Skulle resultatet från undersökningen vara avvikande eller väcka misstankar om sjukdom kan vi i vissa fall göra kompletterande undersökningar för att säkerställa hälsan hos patienten vilket är inkluderat i priset.

I bästa fall kan en kompletterande undersökning av avvikande värden direkt utesluta mer svårartade sjukdomar som till exempel cancer, hjärt-/kärlsjukdomar. 

Ett förhöjt värde som ger indikation på en allvarligare sjukdom behöver inte alls betyda det. Förhöjda värden kan också bero på en inflammation eller eller en mer lättartad sjukdom.

Skulle däremot undersökningen konstatera en svårare sjukdom remitteras du direkt för ytterligare behandling utan väntetid. 

Utöver egna läkare och experter inom företaget har vi genom åren etablerat ett stort nätverk med specialistkompetens inom olika medicinska områden, nationellt som internationellt för bästa möjliga vård.

Så går en undersökning till – fysiskt & digitalt

Hos Quality Care blir alla kunder hörda, bekräftade och tagna på allvar. Vårt mål är att de tjänster vi tillhandahåller ska bättre förutsättningar för starkt och lönsamt företag.

Vi genomför hälsoundersökningar för hela företaget i förebyggande och kartläggande syfte så att du och dina medarbetare får möjligheten att upptäcka eventuella arbetsrelaterade och övriga hälsoproblem i ett tidigt stadie.

Vi utför en gedigen kartläggning av olika riskfaktorer som kan finnas hos patienten, både arbetsrelaterade och medarbetarens livsstil i stort.

På så sätt får du som arbetsgivare en bra grund att stå på när det kommer till förebyggande insatser på arbetsplatsen samt när det krävs mer riktat stöd på individnivå.

Efter en genomförd hälsoundersökning återkommer vi med statistikunderlag och eventuella åtgärdsplaner.

Hälsoundersökningen utförs sedan i två etapper. På den första undersökningen identifieras högriskgrupper med extremt avvikande värden där vi direkt erbjuder medicinsk uppföljning och vidare bevakning. I detta steg identifieras även en grupp där livsstilsförändring anses nödvändigt.

Sedan när den uppföljande undersökningen genomförts är utfallet i många fall att hälsan har förbättrats avsevärt.

En anledning till det är att vi har påbörjat riktade vårdinsatser men även för att flera blivit varse om sitt hälsotillstånd som det tidigare varit ovetandes om och har först nu börjat göra någonting åt det. 

I många fall har medarbetare även blivit motiverade att ta sin mer hälsa på allvar genom ändrad kost, bättre sömnvanor och att vara mer aktiva om de har stillasittande arbetsuppgifter.

Hälsoundersökning företag – digitalt

Vi erbjuder även hälsoundersökningar för företag digitalt, med videokonsultation där medarbetare kan ha konsultation med bland annat en:

 • Företagsläkare
 • Företagssköterska
 • Ergonom
 • Psykolog
 • Betteendevetare
 • Fysioterapeut

Nulägesanalys & förslag på hälsostrategi

Som ett första steg erbjuds företaget och dess medarbetare en nulägesanalys för att sedan ta fram en strategi gällande företagshälsa 3 år framöver. Allt skräddarsys utifrån ditt företagets budget, behov och begäran.

Det ingår i en rutinmässig hälsokontroll företag

I en hälsoundersökning företag hos Quality care ingår bland annat:

 • Provtagningar
 • Blodtrycksmätning
 • Blodprov
 • Samtal med företagsläkare/företagssköterska
 • Frågeformulär med hälsokonsultation 
 • Kroppsundersökning

Du bokas in för ett besök med en sjuksköterska där provtagning, samtal och eventuell kroppsundersökning sker samt genomgång av frågeformuläret.

Vid behov av uppföljning återkopplar vi till vederbörande för ett till besök.

Skulle det vara så att du eller en medarbetare har krav på olika typer av vaccinationer/vaccination pass vid arbete utomlands tillhandahåller vi såklart den typen av tjänster också

Olika typer av hälsoundersökningar

Vi erbjuder hälsoundersökningar och medicinska kontroller som är riktade mot specifika branscher och yrken.

Vi har olika typer av undersökningar som varierar i omfattning beroende på bransch befattning, ålder, arbetsmiljö och prisklass. 

Nedanför hittar du mer information om de mest efterfrågade hälsoundersökningarna för företag på Quality Care.

Quality Basic – hälsoundersökning företag

Hälsoundersökning företag Quality Basic erbjuds ofta till ett företags medarbetare. Hälsoundersökningen är speciellt utformad så att en återkoppling kan ske på gruppnivå. 

Undersökningen ger en bra bild över företagshälsan och fortsatt strategi för arbetsmiljön på företaget.

I hälsoundersökningen Quality Basic ingår bland annat:

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som utgör grunden för läkarmötet och uppsättning av hälsoplan
 • Ca: 20 laboratorieanalyser
 • Mätning av BMI

Läkarmöte & läkarundersökning ingår där det diskuteras:

 • Undersökningsresultat
 • Levnadsvanor
 • Stress & balans
 • Arbetsmiljö, roll och arbetssituation
 • Kropp & funktion

Det går även att göra tillägg på Quality Basic hälsokontroll företag som till exempel EKG, Audiometri och Spirometri. Vill du läsa mer och Quality Basic kan du klicka på länken.

Stor hälsoundersökning företag – Quality Large

Vår hälsoundersökning företag Quality Large erbjuds ofta till företagare, framförallt ledningsgrupper och medarbetare med olika chefsbefattningar.

Quality Large är en bred och djupgående hälsokontroll med åtgärdsplan som bland annat innefattar:

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som lägger grunden för läkarmötet och uppsättning av hälsoplanen
 • Ca: 40 laboratorieanalyser
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Mätning av BMI
 • EKG
 • Avancerad vägning av muskel- och fettmassa
 • Kontroll av blod och avföring

Läkarmöte och läkarundersökning ingår där följande områden diskuteras:

 • Levnadsvanor
 • Stress och balans
 • Resultat av undersökningen
 • Arbetsrelaterade frågor som arbetsmiljö, roll och arbetssituation
 • Kroppens funktionalitet
 • Uppsättning av eventuell hälsoplan

Vill du läsa mer om undersökningen kan du klicka på länken Quality Large.

Quality Life

Hälsoundersökningen Quality Life är framtagen för att utifrån en bredd och djup undersökning ge ett bra underlag för hur ditt hälsoläge ser ut.

I Quality Life hälsoundersökning ingår bland annat:

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som används som grund för besöket och uppsättning av hälsoplan
 • Konditionstest
 • Mätning av vikt, längd, midja och höft kvot samt visceralt fett och muskelmassa
 • Funktionsbedömning av bland annat styrka, rörlighet och balans
 • Motiverande samtal
 • Upprättande av plan för att bibehålla och förbättra sunt leverne
 • Återkoppling och uppföljning

Vill du läsa mer om hälsoundersökningen Quality Life kan du klicka på länken.

Avancerade och djupgående hälsoundersökningar

Hälsoundersökning företag pris

 • Quality Large – 7600 kr
 • Quality Life – 3000 kr
 • Quality Basic – 4600 kr

Frågor & svar

Boka hälsoundersökning