Företags­hälsovård

Quality Care erbjuder företagshälsovård med 15 års erfarenhet. Vi har en mycket bred kompetens när det kommer hälsa i relation till arbete.

Vi erbjuder en komplett företagshälsovård som skräddarsys efter ditt företags behov, budget och önskemål oavsett om det gäller hälsoundersökning för företag arbetsmiljörisker, arbetsanpassning, ergonomi, läkarintyg, rådgivning angående lång/korttidsfrånvaro och rehabilitering.

Vi erbjuder även hälsocoachning, olika typer av vaccinationer/vaccinationsintyg, utbildningar i hjärt-lungräddning, första hjälpen, ergonomi och mycket mer.

Undersökningar, utbildningar coachning etc. sker antingen i våra lokaler som är belägna på Riddargatan 16 i Stockholm, Östermalm men kan också ske digitalt eller genom att vi kommer ut till din arbetsplats och genomför arbetet på plats.

Företagshälsovård Stockholm – tjänster

Vi erbjuder ett stort urval av tjänster på Quality Care för att kunna erbjuda en komplett företagshälsovård i Stockholm för dig och dina medarbetare. Tillsammans tar vi fram en hälsostrategi för en friskare hälsa på företaget genom att förebygga, behandla och upptäcka sjukdomar/ohälsa i ett tidigt stadie.

Utöver hälsoundersökningar, provtagningar, medicinska intyg har vi specialistkompetens inom områden som till exempel:

 • Arbetsmedicin
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Resemedicin
 • Levnadsvanor/livsstil
 • Hälsocoachning
 • Ledarskap
 • Missbruksproblematik
 • Krishantering
 • Stresshantering
 • Samtalsterapi

Företaget kan även få tillgång till träningsanläggning, personlig tränare och nutrionist.

Vi erbjuder en heltäckande företagshälsovård där du som företagare i Stockholm för tillgång till alla resurser och experthjälp som krävs för att skapa och bibehålla ett välmående och hälsosamt företag.

Vad är företagshälsovård?

Företagsvård går ut på att upptäcka, minimera och ta bort risker som förekommer i arbetsmiljön för att den anställde ska må bra och ha en säker arbetsplats att gå till.

Företagshälsovårdens insatser är en viktig del i företagets utveckling gällande arbetsanpassning och rehabilitering.

Genom att ha en extern företagsvård kan företagshälsan säkras upp kvalitetsmässigt över tid och möjligheten att upptäcka eventuella hälsorisker kopplade till arbetet ökar och kan förebyggas.

Därför är det viktigt

I arbetet ingår det att kunna identifiera sambanden mellan arbetsuppgift, arbetsmiljö, företag och effektivitet kopplat till hälsan hos den anställde.

För att kunna utföra ett sådant arbete krävs kompetens inom en rad olika områden som till exempel:

 • Riskinventering
 • Yrkeshygien
 • Beetendevetenskap
 • Rehab
 • Medicin
 • Ergonomi
 • Psykisk ohälsa
 • Läkarundersökningar
 • Stress
 • Fysisk ohälsa
 • Arbetsanpassning
 • Arbetsskadeutredning
 • Rehabilitering vid missbruksproblem

Beroende på bransch, yrke och arbetsplats kan behovet av företagshälsovård variera. I vissa yrken och branscher är det lagstadgat där någon typ av risk ingår i arbetet.

Företagshälsovårdsregler – vad gäller?

På Quality Care utför vi hälsoundersökningar och företagsvård som är lagstadgat och obligatoriskt för specifika yrkesgrupper.

Som arbetsgivare är du skyldig att de undersökningar och läkarintyg som utförs är enligt de föreskrifter som finns för en specifik yrkesgrupp.

Exempel på arbetsrisker där hälsokontroller och företagsvård är obligatoriskt och lagstadgat är:

 • Arbete med rök- och kemdykning
 • Arbete som innehåller vibrationer
 • Arbete där buller förekommer
 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Bly & kadmium
 • Fibrosframkallande damm
 • Nattarbete
 • Klättring med höga nivåskillnader
 • Stolparbete

Kom dock ihåg att du som arbetsgivare alltid har kvar ansvaret för arbetsmiljön, även om företagshälsovården upphandlats av en extern part.

Som arbetsgivare är du skyldig att:

 • Undersöka arbetsmiljön
 • Genomföra förbättringar för arbetsmiljön
 • Genomföra uppföljningar av arbetet för att säkerställa arbetsmiljön

Finns det inga direkta krav från Arbetsmiljöverket att teckna avtal för företagsvård kan det finnas krav från till exempel fackförbundet beroende på arbetsbransch. Läs mer om vilka krav som finns för just din bransch på arbetsmiljöverkets hemsida här.

Företagshälsovård efter dina premisser

Vi på Quality Care vill hjälpa dig som företagare att förebygga ohälsa inom företaget samtidigt som produktiviteten ökar bland de anställda vilket i sin tur ger bättre resultat. 

Dessutom blir du som arbetsgivare mer attraktiv på arbetsmarknaden då möjlighet till en bra hälsovård rankas högt bland arbetssökande.

Är du intresserad får du mer en gärna kontakta oss så gör vi analys av vad just du och dina medarbetare har för behövlighet av företagshälsovård.

Privat företagshälsovård – privat sektor

Företag som undersöker och ser risker som finns i arbetsmiljön bidrar till ett hälsosamt och välfungerande företag. 

En långsiktig satsning för en god arbetsmiljö och sund hälsa bland dina medarbetare är en investering och kommer betala av sig över tid genom till exempel:

 • Ökad motivation bland de anställda
 • Ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden
 • Minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen
 • Högre produktivitet
 • Ta bort & minska eventuella risker som ingår i olika arbetsuppgifter

Det finns studier som visar på att arbetsmiljöns påverkan gällande produktivitet och kvalitet har så mycket som 10 gånger större påverkan på ekonomin inom företaget i jämförelse med personalekonomin.

Därav är det av yttersta vikt att ha en välfungerande företagsvård på plats för att långsiktigt bygga ett hälsosamt och lönsamt företag.

Ser man till den privata sektorn uppger ca: 66 % av samtliga medarbetare att de har tillgång till företagsvård i Sverige. För att du som företagare ska skapa ett attraktionsvärde på arbetsmarknaden och tilltala nya medarbetare kommer du med stor sannolikhet behöva företagsvård, antingen intern eller extern.

Hur fungerar företagshälsovård?

Företagshälsovård främsta syfte är att vara en oberoende resurs för företaget när det kommer till frågor som gäller psykisk & fysisk arbetsmiljö, rehabilitering och återanpassning när en medarbetare ska återgå till arbete efter sjukskrivning som exempel.

Quality Care hjälper dig att skapa och bibehålla en frisk och hälsosam arbetsmiljö på hela företaget utifrån era förutsättningar och behov.

Genom oss får du tillgång engagerade specialister, företagsläkare och företagssköterskor som är dedikerade till att skapa en hälsosammare arbetsplats för dig och dina medarbetare.

Du sparar både tid och medel genom att ta in experthjälp och låta oss på Quality Care sköta företagshälsovården.

Här finns all kunskap som krävs för att utföra ett seriöst och långsiktigt arbete när det kommer till företagsvård.

Vi erbjuder bland annat:

 • Företagsvård i förebyggande syfte
 • Rådgivning gällande arbetsmiljö på arbetsplatsen
 • Hälsoundersökningar och uppföljning med personlig läkare
 • Rehab & återanpassning
 • Rådgivning gällande hälsa & levnadssätt
 • Hälsostrateg

Våra tjänster kan till tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå utefter dina önskemål.

Vi hjälper dig att med rätt verktyg forma och ta fram en företagshälsovård specialanpassad efter just ditt företag.

Vaccinationer och resemedicin

Frågor och svar

Boka hälsoundersökning