Sekretess-, personuppgifts- och integritetspolicy

Quality Care Europe AB, Quality Care VBRC AB, Quality Care International AB

Samtliga bolag enligt ovan är dotterbolag till Medical Invest M.D.I AB och bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Då verksamheten i bolagen är integrerad med varandra och med exakt samma personal och vårdgivare, sker naturligt uppgiftslämnande mellan bolagen. Därför är denna sekretess-personuppgifts och integritetspolicy gemensam och omfattar samtliga bolag tillsammans som helhet. Bolagen är nedan tillsammans nämnda Quality Care. Quality Care använder ett för bolagen gemensamt journalsystem, där endast vårdgivare och medarbetare inom Quality Care har access till.

Quality Care tillämpar s.k. sammanhållen journalföring i enlighet med patientdatalagen och Socialstyrelsens riktlinjer. 

Vem delar vi dina uppgifter med?  

Vi kommer som huvudregel dela dina uppgifter med vårdgivaren du visade intresse för men utöver detta kommer vi i regel inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part men om detta skulle ske genomförs utlämnandet i enighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den överförts till eller delats med tredje part. 

 1. Leverantörer och underleverantörer: Vi kommer at utlämna dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfta att kontakta dig om det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra vår kontraktuella skyldigheter gentemot dig för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. 
 2. Vårt moderbolag, dotterbolag och andra till oss närstående bolag: Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till bolag inom koncernen (Vi tillhandahåller dig en lista med vår koncernstruktur vid förfrågan) i syfte att tillhandhålla webbplatsen, kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig och för andra syften enligt denna integritetpolicy. 
 3. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som du har godkänt att vi får lämna ut information till eller om vi enligt lag måste lämna ut information till. 
 4. Avyttring: Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till sådan köpare. 

Vi kommer aldrig lämna utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. 

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.quality-care.se.

Quality Care kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Quality Care International AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Quality Care kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, telefonnummer och e-post för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida www.quality-care.se.
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar Quality Care, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Quality Care igen.

Laglighet i behandlingen Quality Care AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syftena som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Quality Care informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Quality Care i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

Quality Care samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Quality Care, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Quality Cares taganden enligt det aktuella avtalet.

Quality Care kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Quality Care är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Quality Care låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Quality Care.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

Quality Care använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Quality Care säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Quality Care använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy Quality Care förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Quality Cares hemsida.

Kontaktinformation

Quality Care 
Riddargatan 16 3 tr. 114 51 Stockholm
Tel. 08-428 426 00,
info@qualitycare.docksal