Quality Heart

Vår mest avancerade hjärt- och kärlundersökning

Hälsoundersökningen Quality Heart är vår mest avancerade hjärt- och kärlhälsoundersökning. Den är utvecklad och framtagen utifrån senast framtagna undersökningsmetoder för att, utifrån vetenskaplig grund, kunna ge dig ett nuläge gällande tillståndet hos ditt hjärta och kärl utifrån flera aspekter. Utifrån detta även kunna ge just din riskbild samt vad du själv kan göra för att minska risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom framöver. 

Syfte med undersökningen

Hjärt- och kärlsjukdom är den i särklass vanligaste orsaken till medicinsk ohälsa och död i arbetsför ålder. Risken är till största del en kombination av ärftlig belastning och levnadsvanor. Med stigande ålder ökar förstås risken för medicinsk ohälsa. Denna hälsoundersökning är ett instrument för att fånga upp avvikande värden och trender som kan vara tecken på ohälsa, sjukdom och risk och då i synnerhet gällande hjärt- och kärlsjukdom. 

De undersökningar som ingår i hälsoundersökningen avspeglar hjärtats och kärlens status och funktion, graden av förkalkning samt dolda risker avseende blodtryck, belastning på hjärtat och flimmer.

Hälsa är betydligt mer än medicinska blodprover och undersökningar. Därför tar hälsoundersökningen vid Quality Care även upp andra påverkansfaktorer avseende hälsa t.ex. levnadsvanor som kost, matvanor, motion, träning samt psykisk balans, arbetsmiljö och stress. 

Det här ingår i Quality Heart

 • Speciellt utarbetat frågeformulär som ligger till grund för läkarmötet.
 • Laboratorieanalyser som speglar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa bygger på vetenskaplig grund och är sammansatta i samråd med expertis inom laboratoriemedicin.
 • EKG
 • Längd, midja-höft-kvot, BMI, blodtryck och puls.
 • Vi mäter kroppssammansättning, fördelning mellan fett och muskler samt det s.k. viscerala fettet som har betydelse för hjärt- och kärlrisk
 • Arbetsprov, mätning av syremättnad och blodtryck före, under och efter belastning
 • Långtids-EKG, där EKG mäts kontinuerligt under 3 dygn bl.a. för att fånga upp belastningstecken, attacker av oregelbunden rytm och flimmer.
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Ultraljudsundersökning av kärl i ljumskar, på halsen samt av stora kroppspulsådern
 • “DT kalk” Datortomografi, 3-dimensionell röntgen av hjärtat och dess kranskärl där ev. förkalkningsprocess mäts och riskbedöms utifrån en validerad skala (kalk-score).
 • Uträkning av “Heart score” – Utifrån undersökningsresultat och levnadsvanor m.m. mäts risk för hjärt- och kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke under de närmaste åren. Detta bygger på svenska och europeiska forskningsresultat. 

Pris för Quality Heart

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom eller risk för ohälsa skriver läkaren en remiss till Regionens sjukvård till exempel till din husläkarmottagning eller till privatfinansierad sjukvård. Behöver du en remiss till specialist ordnar vi naturligtvis även detta. På Quality Care har vi specialistläkare inom flertal specialistområden. Har du en sjukvårdsförsäkring hjälper vi dig att få en remiss via ditt försäkringsbolag

Behöver du ändra eller förbättra dina levnadsvanor får då möjlighet att via kompletterande hälso-/livstilsinriktad undersökning, konditionstest/hälsoprofil och/eller funktionsbedömning av din rörelseapparat, få rådgivning, coachning samt vb även kunna träffa specifika specialister t.ex. nutritionist, medicinsk PT m.m

Hur ofta bör man genomföra en Quality Heart-undersökning?

Utifrån resultatet och dina svar får du en individuellt anpassad hälsoplan med åtgärdsförslag, uppföljning etc.

Vill du veta mer?